สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

ITA -EB5-7 ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม
  20 มีนาคม 2563 11:40    ITA62    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 297  EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

  6.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ

    6.2 โครงการ

  6.3 รายงานการประชุม/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก


EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

   7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

    7.2 แผนงาน

   7.3 การติดตามงานในพื้นที่

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน