สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

ITA -EB1-4 ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
  3 กันยายน 2563 17:37    ITA62    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 1240  EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

    2. ปก

  2.1.1 แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบ EGP

  2.1.14.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

    2.1. ประกาศแนวทางซื้อจ้าง สปสธ

   2.1.3 เผยแพร่แนวทางจัดซื้อจ้าง

   2.1.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจซื้อจ้าง

   2.1.5 เผยแพร่ ความบริสุทธิ์ใจ ซื้อจ้าง 

    2.1.6 คู่มือ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    2.1.7 ประกาศมาตการทับซ้อนบุคลากร

    2.1.8 เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

  2.1.9 เผยแพร่ รายงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง 

    2.1.10  ปิด ปลดประกาศ  

    2.1.11 แผนเงินบำรุง

2.1.12 printscreenผลประโยชน์ทับซ้อน

    2.1.12 ไตรมาส1       

โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป (1 โครงการ)
- โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (1 โครงการ)

    2.1.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   2.1.14 ไตรมาส2

- โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป (1 โครงการ)

- โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (1 โครงการ)                        

 2.1.15.ไตรมาส 3

  - โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป (1 โครงการ)

  - โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (1 โครงการ)     


EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

  4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

  4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

4.2.1 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562

  4.2.2 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562

    4.2.2 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562

    4.2.2 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2563

   4.2.2 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

4.2.3 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2563

4.2.4 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2563

4.2.5 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม2563

4.2.6 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2563

4.2.7 รายงาน แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2563

    4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website

  4.4.Printscreen 

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน