สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  15 มิถุนายน 2564 10:09    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 409  


EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

21.1.2 โครงการ

21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน

21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

21.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

21.7 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

21.8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

21.9 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน