สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB08 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบ ปีงบประมาณ
  29 กันยายน 2564 10:17    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 312  


EB08 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบ ปีงบประมาณ

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ
รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ
รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก

8.3 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

8.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อยาและ วชย.โรงพยาบาลโซ่พิสัย

8.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน