สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB04 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  14 มิถุนายน 2564 21:16    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 679  


EB04 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 

4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน

4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาตร 1  ไตรมาตร 2

4.3.4.ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

4.3.4.ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

4.3.4.ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

4.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.3.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 4.3.1 ถึงข้อ 4.3.2 ในระบบ MITAS 

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน