สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

ITA -EB20-22 ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  3 กันยายน 2563 19:50    ITA62    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 779   

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการกำหนดมาตรการ 

  21.1 บันทึกข้อความข้อสั่งการ ประกาศ ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

    21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 21.3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง

   21.4 หนังสือเวียน รับทราบการติดตาม และรายงานผล

   21.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website

 


บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน