สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

ITA -EB13-14 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
  19 มิถุนายน 2563 10:43    ITA62    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 616  


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

    13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่

    13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

    13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

    13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

   13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

    13.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    13.7 ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการฯ

  13.8.มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธฺิ์การปฏิบัติงานต่ำของโรงพยาบาลโซ่พิสัย


EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

    14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

   14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

  14.3 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน