สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”
  22 มีนาคม 2564 18:39    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 381  


EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏ
การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

22.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

22.1.1 โครงการ

22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด
“จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”

22.4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม

22.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

22.7 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

22.8 วาง Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน