สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  15 มีนาคม 2564 10:07    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 420  


EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

12.1.2 โครงการ / กิจกรรม

12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม
วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม
ในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

12.5 ภาพกิจกรรม  ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่

12.8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

12.9 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน