สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  6 กันยายน 2564 10:53    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 952  


EB02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

องค์ประกอบด้านข้อมูล และองค์ประกอบด้านหลักฐาน

2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชุดปัจจุบัน

2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

2.9.5.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส1 เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 (แบบ สขร. 1)

2.9.5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส2 เดือน ม.ค. - ก.พ. 64 (แบบ สขร. 1)

2.9.5.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส3 เดือน มี.ค. - พ.ค. 64 (แบบ สขร. 1)

2.9.5.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส4 เดือน มิ.ย. - ส.ค. 64 (แบบ สขร. 1)

2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

2.12 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน