สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

ITA -EB8-9 ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
  12 มิถุนายน 2563 19:24    ITA62    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 813  EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน 

  9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

  9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

    9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

    9.1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

    9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

    9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

    9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct)

    9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

    9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

    9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

    9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องปฏิบัติงาน

    9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

   9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

    9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    9.7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

    9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)

    9.8 มาตการหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

    9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  9.10 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน