สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลโซ่พิสัย (รพ.โซ่พิสัย)
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลโซ่พิสัยให้บริการ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข
พันธกิจ
1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริการแบบองค์รวมในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จัดระบบบริการให้เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ ของบุคลากรโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ
3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านวิชาการ บริหารจัดการ และงานบริการอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
4. ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายชุมชน องค์กรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอโซ่พิสัย ให้มีสุขภาพแข็งแรง
นโยบายของผู้บริหาร
นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัยประจำปีงบประมาณ 2562
1.พัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2.พัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4.สนับสนุนการลดการใช้กระดาษในการปฏิบัติงาน โดยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบออนไลน
5.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลและผ่านเกณฑ์ (RDU)
6.ขับเคลื่อนโรงพยาบาลโซ่พิสัยตามนโยบายโรงพยาบาลประชารัฐของกระทรวงสาธารณสุข
7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
8.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของอำเภอโซ่พิสัย ได้แก่ โรคเบาหวาน อุบัติเหตุจากการจราจร และปัญหาคุณภาพการบริการอนามัยแม่และเด็ก
9.พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลให้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองต่อประชาชน
10.พัฒนาโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
11.สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ
12.พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลโซ่พิสัยให้เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
13.พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในอำเภอโซ่พิสัยให้ได้ตามมาตรฐาน ศสมช.ติดดาว
14.พัฒนาระบบการเรียกเก็บรายได้โดยใช้โปรแกรม RCM
ข้อมูลการติดต่อ
143 หมู่ 2 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
ติดต่อ : 042-485099 / 042-485020
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างรพ.โซ่พิสัย

Copyright@2015 bkn.moph
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.005 วินาที
ขึ้นด้านบน